Algemene voorwaarden


Algemene huurvoorwaarden T2holiday


Op de verhuur van onze campers zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar hiervan kunt u hier downloaden. Algemene voorwaarden T2Holiday.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlandse recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zijn. In geval van geschillen zal worden gekozen voor een Nederlandse rechter.

Artikel 2 Offerte, huurprijs, kosten, borg

2.1. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat de huurder akkoord met de in de huurovereenkomst vermelde huurperiode, extra benodigdheden en huurprijs.

2.2. De huursom wordt in twee termijnen betaald. Binnen 14 dagen na de ontvangst van de huurovereenkomst dient 50% van het totaalbedrag, conform de factuur, te worden voldaan. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor vertrek bij T2holiday binnen te zijn, aangevuld met de borg van € 750,-. De bedragen dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer NL05RABO0373018509 ten name van T2holiday te Heeten.

2.3. Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen zes weken voor de vertrekdatum is de huursom ineens verschuldigd. De betaling dient dan te worden voldaan binnen 7 dagen na boeking indien de tijdsperiode tussen boeking en vertrek dit toelaat, anders in overleg zo spoedig mogelijk.

2.4. Indien bij inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de camper en/of inventaris en hulpmiddelen, verplicht T2holiday zich binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst de borg aan de huurder terug te storten.

 

Artikel 3 Totstandkoming, duur en ontbinding van de overeenkomst

3.1. Tot uitvoering van een opdracht is T2holiday verplicht, nadat de door de huurder en T2holiday ondertekende huurovereenkomst, kopie van legitimatie en rijbewijs/rijbewijzen en de huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan T2holiday heeft voldaan.

3.2. Annuleringen dienen te geschieden per aangetekende brief. De datum van de postbezorging geldt als annuleringsdatum. Tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder 25% van de huursom verschuldigd. Tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering na 4 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de annuleringskosten 100% van de huursom. Het strekt tot aanbeveling een annuleringsverzekering af te sluiten.

3.3. De huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan T2holiday terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door T2holiday is toegestaan. De huurtermijn wordt verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden en condities. De te betalen extra huursom wordt bij inlevering van de camper door de huurder contant voldaan. Het eerder terugbrengen van de camper leidt niet tot enige restitutie van de huursom.

3.4. Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij T2holiday weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij de dagvergoeding € 300,- bedraagt tot en met de dag dat de camper weer in bezit is van T2holiday, onverminderd de eventuele door T2holiday verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een door T2holiday toerekenbare oorzaak.

3.5. T2holiday is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen:

 • Indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.
 • Bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van de huurder.
 • Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper.
 • Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 • Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.

 

Artikel 4 Aflevering en terugbezorging

 

4.1.Indien T2holiday niet in staat zal zijn de camper aan de huurder ter beschikking te stellen, heeft T2holiday het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. De huurder vrijwaart T2holiday voor alle aanspraken of schadevergoeding.

4.2. Bij ontbinding van de huurovereenkomst zal T2holiday de al door de huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en waarborgsom restitueren.

4.3. De camper dient bij aanvang van de verhuurperiode opgehaald te worden tussen 16.00 en 19.00 uur.

4.4. Retourneren van de camper dient plaats te vinden tussen 9.00 en 10.00 uur.

4.5. Bij terugbezorging dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor rekening van de huurder.

4.6. De camper wordt door T2holiday schoon, met volle tank en complete inventaris afgeleverd. De camper dient door de huurder in dezelfde staat te worden terugbezorgd als waarin hij deze heeft ontvangen. Bij gebreken worden onderstaande kosten in rekening gebracht:

 

Kosten als huurder in gebreke is

 • buitenzijde niet schoon (wasstraat verboden) € 35,-
 • binnenzijde niet schoon € 35,-
 • bekleding niet schoon € 60,-
 • rookvrij/geurvrij maken € 100,-
 • tank niet vol €10,- plus werkelijke kosten bijvullen,
 • indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn, worden de vervangingskosten in rekening worden gebracht. Controle hiervan vindt plaats op basis van de bij uitgifte voor akkoord getekende checklist.

4.7. Voor vertrek en bij inlevering inspecteren T2holiday en de huurder gezamenlijk de camper, evenals de daartoe behorende inventaris.

4.8. Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades tijdens de huurperiode, zal de huurder direct het meerdere boven de borgsom aan T2holiday ter hand stellen. Dit bedrag dient binnen 2 weken na vermelding te zijn voldaan.

 

Artikel 5 Gebruik van de gehuurde camper

5.1. Alleen de met naam in de huurovereenkomst genoemde bestuurders mogen na het inleveren van een kopie van hun rijbewijs de auto besturen. Bestuurders moeten minimaal 25 jaar oud zijn en minstens 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B tenzij anders is overeengekomen.

5.2. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed besturen is vereist.

5.3. De huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboek, evenals volgens de aanwijzingen, zoals die door T2holiday worden gegeven. Voornamelijk zal hij geregeld de bandenspanning en het oliepeil controleren en zo nodig op peil brengen. Een fles motorolie wordt meegeleverd in de standaard uitrusting.

5.4. De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de Benelux.(andere landen in overleg).T2holiday houdt zich het recht voor bepaalde risicogebieden (tijdelijk) uit te sluiten.

5.5. De huurder dient ervoor te zorgen dat de auto uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt wordt; dat de auto op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd (als was het uw eigen bezit) en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en exterieur wordt gewaakt. De huurder dient de auto te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.

5.6. Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, vaste versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de camper.

5.7. Het is niet toegestaan de camper te laten wassen in een automatische wasstraat.

5.8. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de camper. (in overleg toegestaan)

5.9. Roken in de camper is niet toegestaan.

5.10. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van vracht of andere personen, dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten, waardoor schade aan de camper kan ontstaan, of de belangen van T2holiday kunnen worden geschaad.

5.11. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de camper te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de camper te beschikken in strijd met de belangen van T2holiday.

 

Artikel 6 Onderhoud, reparatie, overige kosten

6.1. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door T2holiday. uitgevoerd. T2holiday zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is, tenzij in een aaneengesloten huurperiode meer dan 10.000km gereden wordt. In dat geval dient de huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend autobedrijf van het desbetreffende automerk van de gehuurde camper. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van

de huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, wassen  (wasstraat verboden), bandreparatie, stalling, ruitbreuk, boetes etc.

6.2. Noodzakelijke reparaties aan de camper, welke het bedrag van € 150,-, of met een corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van T2holiday eenmalig per huurperiode worden uitgevoerd. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van T2holiday. De huurder dient te allen tijde rekeningen hiervan te kunnen overleggen. Bij het in gebreke blijven hiervan zijn deze kosten voor rekening van de huurder.

6.3. De huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met T2holiday of ANWB. Wanneer de kosten van een door T2holiday goedgekeurde reparatie in het buitenland buitensporig hoog zijn, behoudt T2holiday zich het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.

6.4. Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkend autobedrijf, bij voorkeur een dealer van het betreffende merk van de gehuurde camper. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper mogen slechts uitgevoerd worden door vakkundige personen, wat dient te blijken uit door de huurder te overleggen nota’s.

6.5. De door de huurder betaalde onderhoudsbeurten en de na toestemming van T2holiday elders uitgevoerde reparaties worden door T2holiday tegen overlegging van een gespecificeerde nota vergoed.

6.6. Vergoeding is uitgesloten indien de huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten, indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.

 

Artikel 7 Schade aan de gehuurde camper

7.1. T2holiday stelt dat de auto op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke en technisch goede staat verkeert.

7.2. De huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de camper, T2holiday daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen. De huurder dient alle aanwijzingen ter zake van T2holiday onmiddellijk en volledig op te volgen.

7.3. De huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en deze T2holiday uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.

7.4. De huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. De huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt de huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van T2holiday.

7.5. De huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van T2holiday ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.

7.6. Schade ontstaan als gevolg van het vullen van een tank met verkeerde vloeistof (voorbeeld: diesel in plaats benzine) is volledig voor rekening van de huurder.

 

Artikel 8 Verzekering

8.1. T2holiday verklaart dat de camper WA en Casco (all risk) verzekerd. Tevens is voor de camper een uitgebreid ANWB Bedrijfslidmaatschap afgesloten met de modules wegenwachtservice, voertuighulp buitenland extra en vervangend vervoer (dit is geen camper). De huurder hoeft hiervoor geen extra kosten te maken.

8.2. Voor rekening van de huurder, die T2holiday ter zake vrijwaart, blijft evenwel:

 • Schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed.
 • Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch ter zake krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van medicijnen, alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.
 • Een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis, tenzij de schade verhaald kan worden op de tegenpartij.
 • Schade ontstaan bij gebruik in strijd met deze huurvoorwaarden of door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder.

De verzekeringsvoorwaarden liggen bij T2holiday ter inzage.

 

Artikel 9 Schade van de huurder

9.1. T2holiday is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, wel de op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde camper, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van T2holiday, in welk geval de aansprakelijkheid van T2holiday is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is T2holiday nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.

9.2. T2holiday zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:

 • Overtreding door de huurder van de verkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in binnen- en buitenland.
 • Door de huurder en/of inzittenden van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten, tenzij deze het gevolg zijn van een defect aan de auto dat al (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.
 • Beëindiging van de huurovereenkomst door T2holiday op basis van deze algemene voorwaarden.
 • Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper.
 • De kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld hotelovernachting, taxi- en telefoongebruik of gederfde vakantiedagen. Hiervoor dient u zelf een reisverzekering af te sluiten.

De huurder vrijwaart T2holiday onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake. Indien T2holiday ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal de huurder op eerste vordering en naar opgave van T2holiday die kosten en schade evenals gevolgkosten onverwijld aan T2holiday voldoen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid van de huurder

10.1. In alle gevallen dat de huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene huurvoorwaarden en/of wet niet nakomt, is de huurder aansprakelijk voor de daardoor voor T2holiday al ontstane en nog te ontstane kosten en schade. De huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper, indien en voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van de huurder en/of derden. Hieronder valt onder meer schade aan de camper als gevolg van onzorgvuldig rijgedrag.

10.2. De huurder zal, zonder enige reserve de door T2holiday geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat T2holiday deze kosten en schaden bij de huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan T2holiday recht heeft op vergoeding door de huurder van de wettelijke rente.

10.3. Ten laste van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die T2holiday voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig en/of noodzakelijk mocht achten.

 

T2holiday

 

T +31(0)6 53738026

E. info@T2holiday.nl

I. www.T2holiday.nl

KvK 09165424